Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.hudebnivychova.cz, 
ktorého prevádzkovateľom je:
Martin Vozar 
so sídlom: Bezručova 421/22, 741 01 Nový Jičín, Česká reublika
IČO: 73932191
DIČ: CZ7611277894

Tel.: 739 921 082 
e-mail: Martin8888@seznam.cz

Podmienky bližšie vymedzujú a spresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľa) a kupujúceho (zákazníka). Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.hudebnivychova.cz sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako i reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.
Základné charakteristiky ponúkaného tovaru: učebné materiály - knihy, učebnice a iné pomôcky určené najmä pre školy, učiteľov a študentov.

 
1. Práva a povinnosti predajcu 

Objednávku je možné uskutočniť prostredníctvom e-mailovej pošty, telefonicky alebo písomne. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, pokiaľ je zadaná doručovacia adresa zjavne chybná, a tiež si predávajúci vyhradzuje právo vybavenie objednávky pozastaviť, pokiaľ zákazník nesplní svoj záväzok odobrať a zaplatiť záväzne objednaný tovar. Záväzné objednávky sú vybavované do 14 dní (bežne doručujeme do 5 pracovných dní). Predávajúci sa tiež zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu poskytol nakupujúci, využije iba na zaslanie objednaného tovaru a na komunikáciu so zákazníkom. Všetky osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci v minulosti nesplnil svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.

 
Tovar sa zákazníkovi dodáva:

1. Českou (Slovenskou) poštou na dobierku. Cenu zákazník zaplatí pri prevzatí zásielky.

2. Českou (Slovenskou) poštou, platba na účet. 

3. Osobný odber, zákazník zaplatí v hotovosti pri prevzatí tovaru na adrese prevádzky:

Martin Vozar,
Bezručova 421/22, 
741 01 Nový Jičín
Česká republika

Pri neodobraní tovaru do 14 dní bude objednávka po tejto lehote stornovaná.


2. Práva a povinnosti kupujúceho (zákazník)


Kupujúci je povinný uviesť správne a úplné údaje v objednávke, najmä poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný, kontakty pre spresnenie objednávky. Kupujúci uvedie do objednávky fakturačné údaje, pokiaľ je tovar hradený na faktúru. Kupujúci sa zaväzuje odobrať a zaplatiť záväzne objednaný tovar. Cena tovaru je uvedená vrátane DPH. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Po predchádzajúcej dohode nakupujúceho s predávajúcim je možné dohodnúť i inú lehotu splatnosti. Kupujúcemu sa odporúča, aby pri dodaní zásielky od prepravcu Českej pošty skontroloval stav zásielky (poškodenie škatule). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá javí známky poškodenia. Pokiaľ takto poškodenú zásielku prevezme, je nevyhnutné poškodenie spísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Na neskoršiu reklamáciu v tomto ohľade nebude braný zreteľ. Ku každému tovaru je priložená faktúra alebo dodací list s dátumom kúpy. Prípadný rozdiel medzi dokladom a skutočne dodaným tovarom je zákazník povinný oznámiť predávajúcemu čo najskôr, najneskôr do troch dní od prijatia zásielky. V prípade, že kupujúci neprevezme zaslaný tovar predávajúcim, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu skutočne vynaložené náklady na prepravu tovaru. 
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu.
Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

3. Cena tovaru

Ceny tovaru uvedené v internetovom obchode www.hudebnivychova.cz sú konečné a platné ku dňu podania objednávky. Cena tovaru je uvedená vrátane DPH. Množstvové zľavy sa vzťahujú iba na uvedený tovar. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať s iným tovarom.

Predávajúci je platca DPH.

4. Reklamačný poriadok

Na kúpený tovar sa vzťahuje ZÁKONNÁ ZÁRUČNÁ LEHOTA. Táto lehota sa začína dňom vystavenia príslušného dokladu o kúpe. Kupujúci informuje o reklamácii predávajúceho a uvedie dôvod reklamácie. Reklamácia sa uznáva iba po predložení dokladu o kúpe. Nárok na uznanie reklamácie zaniká v prípade, že reklamovaný tovar je poškodený zo strany kupujúceho. Predajca je povinný vybaviť reklamáciu v zákonnej lehote 30 dní. Zákonná lehota začína plynúť dňom doručenia reklamácie predajcovi. Predajca vymení 
reklamovaný tovar za nový. 

Pokiaľ reklamovaný tovar predajca už nemá v predaji, má zákazník nárok na vrátenie peňazí.

5. Záverečné ustanovenie

Odoslaním objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky a takisto platnú cenu objednaného tovaru uvedenú v ponuke internetového obchodu www.hudebnivychova.cz, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Obchodné podmienky sú platné od 25. 5. 2018. Sú k dispozícii v sídle firmy alebo ako dokument na www.hudebnivychova.cz.