Súťaže

 

Priebeh súťaží, pravidlá
 

Cieľom súťaží je precvičovať zábavnou formou znalosti a zručnosti žiakov. Krátku súťaž je možné zaradiť kedykoľvek počas výučby alebo môžeme pripraviť viac úloh v rámci jednej opakovacej hodiny. Žiaci môžu spolupracovať v menších skupinkách a riešiť dané úlohy ústne i písomne. Učiteľ vysvetlí pravidlá hry a správny postup. Za každú správnu odpoveď dostávajú žiaci body alebo žetóny. Podľa náročnosti stanovíme počet bodov, ktoré môžu žiaci získať. Úlohy by mali byť jednoduché, aby hra nezabrala veľa času. Nezabudneme zadať časový limit a priebežne hlásime, koľko zostáva do konca. 

 
 


Hudobné výrazy
Čas: 10 minút pre všetky skupinky
Počet účastníkov: skupinky po štyroch žiakoch
Pomôcky: tabuľa, krieda, žetóny
Každé družstvo si vyberie jedného zástupcu, ktorý sa postaví chrbtom k tabuli. Učiteľ na tabuľu napíše slovo a ostatní zo skupiny mu našepkávajú tak, aby dotyčný žiak slovo uhádol. Časový limit na každé slovo je maximálne pol minúty. Podľa pravidiel by nemal byť v pomoci koreň slova (na tabuli je napríklad napísané taktovka a žiak nesmie napovedať „Pomôcka, ktorou dirigent taktuje“. Skupiny sa počas hry striedajú.

Príklady slov, ktoré žiaci spoznávajú:
Pomôcka dirigenta. (TAKTOVKA)
Dychový drevený nástroj. (FAGOT)
Tanec v trojštvrťovom takte. (valčík)
Na začiatku notovej osnovy je (HUSĽOVÝ KĽÚČ).
Ktorý skladateľ skomponoval cyklus symfonických básní Moja vlasť? (BEDŘICH SMETANA)
Ktorý skladateľ skomponoval operu Rusalka? (ANTONÍN DVOŘÁK)
Hráč hrajúci na sláčikovom nástroji. (HUSLISTA)


Ktorá je to pesnička?
Čas: 5 – 10 minút
Počet účastníkov: skupinky po štyroch žiakoch
Pomôcky: kartičky s piesňami, žetóny
Na kartičky napíšeme názvy piesní. Učiteľ vytlieskava ich rytmus alebo hrá melódiu a žiaci spoznávajú názvy. V ďalšej hre žiaci dostanú pesničku zapísanú v notách, ktorá je rozstrihaná na menšie časti alebo jednotlivé takty. Podľa hranej melódie ju deti skladajú v správnom poradí. Po dokončení úlohy môžu nasledovať ďalšie súťažné otázky (spočítajte, koľkokrát je v piesni nota g1, koľko je štvrťových nôt, ktorá nota je najvyššia). Obmenou tejto súťaže je skladanie textu piesne.

Spoznávanie hudobných pojmov
Čas: 10 minút
Počet účastníkov: skupinky po štyroch žiakoch
Pomôcky: tabuľa, krieda, žetóny
Cieľom hry je uhádnuť hudobné výrazy, nástroje, názvy pesničiek a mená skladateľov. Žiakov rozdelíme do skupiniek po štyroch. Na tabuľu napíšeme vodorovné čiary, ktoré znázorňujú počet písmeniek v slove. Napovieme, čo spoznávame (napríklad hráč hrajúci na dychovom drevenom nástroji). Žiaci hádajú jednotlivé písmenká, skupiny sa striedajú. Pri uhádnutí písmena ho doplníme. Ktorá skupinka žiakov ako prvá spozná skryté slovo, získa body podľa toho, koľko nedoplnených písmeniek v slove zostáva. Starší žiaci hádajú hudobné pojmy bez pomoci alebo celej vety.

 

1. ročník
Odomkne každú skladbu kľúč
Je v každej pesničke nota 
Nehrá sa na ňom rukami pedál
Neprekáža mu, keď doň búchajú bubon
Prút, ktorý má kobylku sláčik
Nie je ju počuť pomlčka
Veľká hudobná rodina orchester
Hráč na hudobnom nástroji klavirista
2. – 3. ročník
Nižšie spievať nikto nedokáže bas  
Veľká skupina spevákov zbor
Spievajú to isté, ale nie súčasne kánon
Dychový drevený nástroj hoboj
Nesmie chýbať pri táboráku gitara
Dvaja bratia v orchestri tympany
Pomôcka dirigenta taktovka
Hráči na hudobných nástrojoch bubeníci
4. – 5. ročník
Taliansky skladateľ Vivaldi
Skomponoval operu Rusalka Dvořák
Hráč, ktorý dokonale ovláda hru na nástroji virtuóz
Hlas medzi tenorom a basom barytón  
Hudobný skladateľ Leoš Janáček
Husle majú štyri struny
Hudobný trojuholník triangel
Hudobník, ktorý nikdy nehrá dirigent
 

Obmena tejto hry spočíva v rozlúštení hudobnej vety. Na rozdiel od predchádzajúcej súťažnej hry skupinky získavajú body za každé uhádnuté písmenko. Výnimkou sú samohlásky, ktoré sú za dva body, bez ohľadu na počet písmen vo vete.
Táto súťažná hra je zameraná na zapamätanie si významu hudobných výrazov. Ich znalosť je dôležitá na osvojenie si ďalších poznatkov zo sveta hudby.

Tajné heslo
Čas: 10 – 15 minút
Počet účastníkov: skupinky po štyroch žiakoch
Pomôcky: farebné papiere s hudobnými pojmami, žetóny
Napíšeme hudobné pojmy na papiere v rôznych farbách, zatočíme ich do rolky a umiestime na rôzne miesta v triede. Každá skupinka hľadá v časovom limite iba výrazy vo svojej farbe. Nakoniec papieriky rozbalia a snažia sa uhádnuť slovo, ktoré sa vzťahuje na všetky pojmy. V konkrétnom príklade majú žiaci pred sebou šesť pojmov: partitúra, poslucháč, symfonický orchester, koncert, rytmus, potlesk – pomocou uvedených pomôcok uhádli slovo DIRIGENT.

Nástrojová skladačka
Čas: 10 minút
Počet účastníkov: skupinky po štyroch žiakoch
Pomôcky: rozstrihaný obrázok hudobného nástroja, žetóny
Žiaci majú za úlohu zložiť obrázok hudobného nástroja formátu A4, ktorý je rozstrihaný na niekoľko menších dielikov. Body získavajú všetky skupinky, ktoré úlohu dokončia v časovom limite. Príklad: víťazná skupinka získa šesť žetónov, druhí dostanú štyri a tretí v poradí dostanú dva žetóny. Obdobou tejto hry je skladanie obrázka, na ktorom je viac nástrojov. Po dokončení úlohy žiaci doplnia názvy nástrojov na samostatný list.

Hudobná krížovka
Čas: 10 minút
Počet účastníkov: skupinky po štyroch žiakoch
Pomôcky: tvrdý papier (z neho vystrihnuté písmenká), žetóny
Z tvrdého papiera zhotovíme písmenká, ktoré vložíme do balíčkov. Každá skupina dostane približne 100 písmen. Žiaci majú za úlohu zložiť krížovku iba z hudobných slov, všetky slová sa musia krížiť. Je potrebné žiakov upozorniť (najlepšie prepísaním tohto vzoru na tabuľu – zle – správne):

správne:                                                                               zle:

 

 

 

 

A

 

 

F

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

E

G

A

T

O

 

 

 

O

P

U

S

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

G

 

 

 

 

 

T

R

I

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

A

L

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstatou je, aby vodorovne ani zvislo nevznikli neúplné výrazy, ktoré nič neznamenajú, ani z nich nie je možnévytvoriťďalšie slovo (druhá krížovka – PRL, UIT). Po dokončení úlohy žiaci čítajú slová z krížovky a určujú ich význam. Tým si lepšiezapamätajúhudobné pojmy a názvy.

Hudobno-vedomostný kvíz
Čas: 10 minút
Počet účastníkov: skupinky po štyroch žiakoch
Pomôcky: kolieska s písmenami A, B, C, žetóny
Z tvrdého papiera vyrobíme tri kolieska s priemerom 25 cm. Na každé napíšeme jedno písmeno (A, B, C) a pripevníme ich na krátku tyčku. Tieto písmená predstavujú odpovede na otázky, z ktorých sú dve chybné a jedna správna. Učiteľ ústne kladie otázky a ku každej uvedie tri možné odpovede. Žiaci sa poradia a následne jeden z nich ukáže správnu odpoveď.
Táto súťaž sa neorientuje iba na znalosti žiakov, ale je postavená na vzájomnejkomunikácii v skupine.

 

 

Čo je to – hádame predmety
Čas: 5 – 10 minút
Počet účastníkov: skupinky po štyroch žiakoch
Pomôcky: časti hudobných nástrojov, žetóny

 

 

Predmet, ktorý vidíte je:

a) časť huslí – takzvaná kobylka, cez ktorú idú struny
b) brnkadlo pre gitaru
c) príchytka k pultu, aby nepadali noty

a) časť pozauny nazývaná znižec
b) plátok ku klarinetu
c) časť divadelného ďalekohľadu

a) úchytka na noty pre hráča vojenskej kapely, ktorý zároveň pochoduje
b) podbradník pre violončelo
c) časť huslí nazvaný podbradník

a) časť kontrabasu – bodec
b) časť organu
c) úchytka na blanu tympanu


Melódie z rozprávok

Čas: 5 – 10 minút
Počet účastníkov: skupinky po štyroch žiakoch
Pomôcky: kartičky s názvami rozprávok, žetóny
Budete počuť niekoľko ukážok. Kto spozná presný názov rozprávky, dá pred seba správnu kartičku. Táto súťaž zaujme i žiakov vyšších ročníkov, kde volíme náročnejšie ukážky a názvy ukážok sa zapisujú (bez kartičiek a bez pomôcok).

Ďalšie súťaže:
Napíšte v časovom limite čo najviac hudobných slov (akékoľvek výrazy, hudobné nástroje alebo slová začínajúce sa na dané písmeno).
Napíšte najdlhšie hudobné slovo.
Vytlieskam rytmus známej pesničky. Kto najrýchlejšie uhádne jej názov?
Napíšte najviac spevákov, speváčok a skupín z populárnej hudby.
Spoznajte podľa hudobnej ukážky názov rozprávky.
Spoznajte podľa ukážky názov hudobného nástroja.
Kto najdlhšie vydrží spievať jeden tón?
Žiak si vyberie kartičku s hráčom na hudobnom nástroji a predvedie ho formou pantomímy. Ostatní v skupine hádajú, na akom nástroji hrá.
Žiaci skladajú hudobné nástroje zo špajlí, drôtikov, gombíkov, vaty a iných materiálov.
Žiakom dáme otázku, ktorá má v odpovedi číselný údaj (napríklad rok narodenia skladateľa Bedřicha Smetanu). Odpoveď tipujú a učiteľ iba doplňuje viac – menej. Tým sa k správnej odpovedi postupne dostávajú. Jednotlivé skupinky sa v tipovaní striedajú a bod získa družstvo, ktoré uhádne správnu odpoveď.