Kategória a hľadanie
Kategória a hľadanie
Kategórie produktov
Môj účet
Kategória a hľadanie

Reklamační řád

Reklamace poškozeného zboží vyřídíme k Vaší spokojenosti a v souladu s platným právním řádem.

Reklamační řád

Tento reklamační řád internetového obchodu hudobnavychova.sk, jehož provozovatelem je Martin Vozar se sídlem Bezručova 22, Nový Jičín, 74101, identifikační číslo:73932191, (dále jen „prodávající“) upravuje proces reklamačního řízení při uplatnění nároku z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného kupujícím – spotřebitelem prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Na zakoupené zboží se vztahuje ZÁKONNÁ ZÁRUČNÍ LHŮTA 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Tato lhůta je započata dnem vystavení příslušného dokladu o zakoupení. Kupující informuje neprodleně o reklamaci prodávajícího a uvede důvod reklamace.  Reklamace se uznává pouze po předložení dokladu o zakoupení. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné. Prodejce je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě  30 dnů. Zákonná lhůta začíná běžet dnem doručení reklamace prodejci. Prodejce vymění reklamované zboží za nové. Pokud reklamované zboží prodejce již nemá v prodeji, má zákazník nárok na vrácení peněz.

Nárok na uznání reklamace zaniká v případě, že reklamované zboží  je poškozeno ze strany kupujícího, nesprávným použitím výrobku nebo nesprávným skladováním. U použitého zboží se reklamace nevztahuje na vady způsobené běžným používáním při používání věci či běžným opotřebením.

Dle §53, odst.7 a §54 občanského zákoníku má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy do doby 14ti dnů od doručení zboží, a to i bez udání důvodu. Zboží na které chcete uplatnit zmíněné právo by mělo být v původním nepoškozeném obalu, nemělo by nést známky použití nebo poškození a mělo by být kompletní. Je-li vrácené zboží poškozeno kupujícím, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Zboží zaslané zpět na dobírku nebude přijato, pokud se zákazník a prodávající nedohodnou předem. Po převzetí a překontrolování zboží prodávajícím bude finanční plnění provedeno přednostně bezhotovostním převodem na účet kupujícího, popřípadě jiným vzájemně dohodnutým způsobem.

Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu:Martin8888@seznam.cz .

2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.